وبلاگ نمایندگی شادآباد این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی شادآباد بهره برداری نمایید. http://shadabadc60.mihanblog.com 2019-11-20T21:18:14+01:00 text/html 2019-11-20T11:38:31+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر محمد حیدری کارگاه آموزشی خصوصی روزهای چهارشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5622 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><font style="text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">دومین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">ویژه مسافران روز چهارشنبه 1398/08/29کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" style="text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><b>استاد: مسافر رضا</b>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;"><b>نگهبان&nbsp;</b>:&nbsp;<b>مسافر مرتضی</b></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;"><b>&nbsp;</b>&nbsp;<b>&nbsp;دبیر</b>:<b>مسافر حمیدرضا</b></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" style="text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">با دستور جلسه:&nbsp;<b>(گلریزان</b></span></font><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">)</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;"><br></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39490/qqq1.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-20T09:43:00+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم گزارش تصویری از لژیون های ویلیام ال وایت روزهای چهارشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5621 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" style="text-align: justify;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز چهارشنبه مورخ 1398/08/29 با دستور جلسه:( </font><font face="Tahoma, sans-serif">گلریزان)</font></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font style="text-align: justify;">ساعت 15:45 دقیقه در</font><span style="text-align: justify;">&nbsp;نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.</span></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39490/oo1%20%282%29.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-18T15:16:10+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی اطلاعیه تولد http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5620 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><strong>احتراماً</strong></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><strong>به اطلاع کلیه مسافران و همسفران نمایندگی شادآباد می رساند،</strong><strong>شنبه مورخ 98/09/02 سومین سال&nbsp; رهایی مرزبان محترم نمایندگی، مسافرمجتبی رهجوی ایجنت محترم&nbsp; آقای سعید سبزه ای را&nbsp;</strong><strong>در نمایندگی شادآباد با شور و شکوه فراوان جشن خواهیم گرفت.</strong></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/shad abad/shanbehreza1/jpg16.jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/shad%20abad/shanbehreza1/jpg16.jpg" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start; cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></div> text/html 2019-11-18T11:35:10+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم توان مالی و مشارکت در جشن گلریزان دریافت حس خوب http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5619 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div align="center"><font size="2"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></font></font></div><div align="center"><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><span style="text-align: justify;">دوازدهمین جلسه از دوره هفتادو یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ویژه مسافران روز دوشنبه 1398/08/27کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></div><div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222"><b>استاد:&nbsp;</b>مسافر حسین<b>&nbsp; &nbsp;</b></font></span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان</b>: مسافر حسین</span><b style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;</b><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;دبیر</b>: مسافر صادق</span></font></div></div></div><div align="center" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-weight: bold; font-size: small; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(ِِتوان مالی)&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/shad abad/shanbehreza1/jpg11.jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/shad%20abad/shanbehreza1/jpg11.jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></p><div><br></div></div> text/html 2019-11-18T10:51:51+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر موسی یوسفی حس زیبای سفر و احساس تغییر و تبدیل http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5615 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">روزنه‌ای از روشنایی به سمت من که در تاریکی بودم باز شد و این القا خوب مرا به سمت روشنایی کشاند و زمانی که وارد کنگره شدم و در جمع افرادی که احیاشده بودند و تغییر و تبدیل را در وجودشان دیدم، حس خوبی وجود من را فراگرفت</span></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/shad abad/shanbehreza1/jpg1.jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/shad%20abad/shanbehreza1/jpg1.jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></p><div><br></div></div> text/html 2019-11-16T11:49:23+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی برقراری نظم و تقویت پایه های مالی برای خدمت در لژیون مالی http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5616 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font size="2"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>"به نام&nbsp;</b></font></span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">الله</b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;قدرت مطلق"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><div align="center"><font size="2"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">دومین جلسه از دوره هفتاد و سوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1398/08/25؛ نمایندگی شادآباد</span></font></div><div align="center"><font size="2"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">استادی:&nbsp;مسافر محمد&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">نگهبانی :</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر جلیل</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">دبیری :</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر مهدی</span></font></div><div align="center"><font size="2"><span lang="FA" style="font-weight: bold; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(جشن گلریزان )&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div></div></div><div><p style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/shad abad/shanbehreza1/jpg2.jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/shad%20abad/shanbehreza1/jpg2.jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></p></div> text/html 2019-11-14T10:40:25+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر موسی یوسفی DST روشی برگرفته از طبیعت http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5614 <div style="text-align: center;"><font size="2"><span lang="FA" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;">همان‌طور که در طبیعت همه‌چیز باید زمان را طی کند تا به مقصودش برسد باید گفت که انسان هم باید به‌تدریج از آن عادت که به مصرف مواد بود خارج شود</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/download%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-13T14:58:55+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی جلسه هماهنگی کمک راهنمایان http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5610 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی شادآباد&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/shad%20abad/reza%20mehdi/4sh-%20(10).jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/shad%20abad/reza%20mehdi/4sh-%20(10).jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></p><div><br></div></div> text/html 2019-11-13T14:24:30+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم از تجربه های تلخ ترک تا حس شیرین سفر در کنگره 60 http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5605 <div style="text-align: center;"><font size="2">من سفر درمان اعتیادم را با دل و جان در کنگره پذیرفتم و در این کلبه عاشقانه و نورانی بسیار شادمان هستم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/shad%20abad/reza%20mehdi/4sh-%20(14).jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/shad%20abad/reza%20mehdi/4sh-%20(14).jpg" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start; cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></div> text/html 2019-11-13T11:10:46+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی از درمان به روش DST تا عضویت در لژیون سردار http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5606 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div align="center"><font size="2"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></font></font></div><div align="center"><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><span style="text-align: justify;">اولین جلسه از دوره هفتادو یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ویژه مسافران روز چهارشنبه 1398/08/22کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></div><div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222"><b>استاد:&nbsp;</b>مسافر حمید<b>&nbsp; &nbsp;</b></font></span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان</b>: مسافر مرتضی</span><b style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;</b><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;دبیر</b>: مسافر حمیدرضا</span></font></div></div></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-weight: bold; font-size: small; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(ِِتجربه من از سم زدایی و سایر روشها-DST)&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود</span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/shad%20abad/reza%20mehdi/4sh-%20(15).jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/shad%20abad/reza%20mehdi/4sh-%20(15).jpg" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></span></div> text/html 2019-11-13T09:48:24+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی لژیون ویلیام http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5609 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" style="text-align: justify;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز چهارشنبه مورخ 1398/08/22 با دستور جلسه:(&nbsp;</font></b></font><b style="font-size: small; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها- DST)</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font style="text-align: justify;">ساعت 15:45 دقیقه در</font><span style="text-align: justify;">&nbsp;نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.</span></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/shad abad/reza mehdi/4sh- (4).jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/shad%20abad/reza%20mehdi/4sh-%20(4).jpg" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">لژیون ویلیام ال وایت (درمان سیگار) کمک راهنما سید حسین حسینی</div> text/html 2019-11-11T14:03:30+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر موسی یوسفی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای دوشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5604 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div align="center"><font size="2"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></font></font></div><div align="center"><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><span style="text-align: justify;">یازدهمین جلسه از دوره هفتادو یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ویژه مسافران روز دوشنبه 1398/08/20کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></div><div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222"><b>استاد:&nbsp;</b>مسافر علی رضا<b>&nbsp; &nbsp;</b></font></span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان</b>: مسافر حسین</span><b style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;</b><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;دبیر</b>: مسافر صادق</span></font></div></div></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-weight: bold; font-size: small; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(ِِتجربه من از سم زدایی و سایر روشها-DST)&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39490/mo1%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-11T10:32:38+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم لژیون ویلیام روزهای دوشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5603 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" style="text-align: justify;"><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز دوشنبه مورخ 1398/08/20 با دستور جلسه:( تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها- DST)</font></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style=""><b style=""><font style="text-align: justify;">ساعت 15:45 دقیقه در</font><span style="text-align: justify;">&nbsp;نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.</span></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39490/viliyam%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-10T22:53:04+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی هر آنچه در لژیون سردار میگذرد، برگرفته از سایت کنگره 60 http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5597 <div style="text-align: center;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در آستانه برگزاری جشن گلریزان، علیرضا زرکش « دیده بان لژیون های سردار » در مصاحبه ایی با سایت کنگره60 در ارتباط با تاریخچه لژیون سردار، فلسفه تشکیل آن، روند کار و اهداف لژیون سردار توضیح داد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/IMG_20190626_220000_843.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-09T12:27:53+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر محمد حیدری دیدن آموزش و مورد آزمایش قرار گرفتن، اولین سال رهایی مسافر اسماعیل http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5599 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font size="2"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><b style="">"به نام&nbsp;</b></font></span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">الله</b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;قدرت مطلق"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><div align="center" style=""><font size="2"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">اولین جلسه از دوره هفتاد و سوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1398/08/18؛ نمایندگی شادآباد</span></font></div><div align="center" style=""><font size="2"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;با</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">استادی:&nbsp;مسافر سعید&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">نگهبانی :</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر جلیل</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">دبیری :</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر مهدی</span></font></div><div align="center" style=""><font size="2"><span lang="FA" style="font-weight: bold; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(تجربه من از سم زدائی و سایر روش ها، DST )&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div><div align="center" style=""><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">ضمناً اولین سال رهایی مسافر اسماعیل را با شور و شکوه فراوان جشن گرفتیم.</font></span></div></div></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/shad%20abad/SHADABAD980818/rezaj-%20(11).jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/shad%20abad/SHADABAD980818/rezaj-%20(11).jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></p><div><br></div></div>