وبلاگ نمایندگی شادآباد این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی شادآباد بهره برداری نمایید. http://shadabadc60.mihanblog.com 2020-02-17T19:54:33+01:00 text/html 2020-02-17T15:40:11+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای دوشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5749 <div style="text-align: center;"><div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><span style="text-align: justify;">دهمین جلسه از دوره هفتادودوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ویژه مسافران روز دوشنبه 1398/11/28کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد</b>: مسافر سلیمان&nbsp;<b>&nbsp;</b></span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان</b>&nbsp;:&nbsp;مسافر محسن</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;دبیر</b>:مسافر بهرام</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه:&nbsp;(<b>وظایف راهنما و رهجو</b></span></font>)<span style="text-align: justify;">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div></div><div><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/bbbb%20%284%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-17T13:58:06+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی گزارش تصویری از لژیون های ویلیام ال وایت روزهای دوشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5747 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" style="text-align: justify;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز دوشنبه مورخ 1398/11/28 با دستور جلسه:</font></b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">(وظایف راهنما و رهجو)</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font style="text-align: justify;">ساعت 15:45 دقیقه در</font><span style="text-align: justify;">&nbsp;نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.</span></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span style="text-align: justify;"><br></span></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/LW%205.jpg" alt=""></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span style="text-align: justify;"><br></span></b></font></div></div> text/html 2020-02-17T13:47:23+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم گزارش تصویری از آزمون داخلی http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5746 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آزمون داخلی نمایندگی شادآباد مورخ 1398/11/28 راس ساعت 15:30 دقیقه برگزار گردید.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">منابع آزمون:&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">وادی هفتم و وادی هشتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سی دی برداشت محصول از آقای مهندس&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سی دی کفر از استاد امین</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/azmon%201.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-15T16:13:14+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی اطلاعیه تولد http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5745 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><b style="">احتراماً</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به استحضار مسافران و همسفران نمایندگی شادآباد می رساند</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>شنبه مورخ 98/12/03 تولد پنجمین سال رهایی و آزاد مردی مرزبان محترم نمایندگی مسافر علی مختاری پناه&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><b style="">رهجوی ایجنت محترم آقای سعید سبزه ای&nbsp; را با شور و شکوه فراوان جشن خواهیم گرفت</b></font></div><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/shad%20abad/981126/22.jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/shad%20abad/981126/22.jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 375px;"></p><div><br></div></div> text/html 2020-02-15T14:09:45+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم فرمانبردار واقعی و رهجوی نمونه، تولد اولین سال رهایی مسافر صادق http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5744 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><b>"به نام&nbsp;</b></span><b>الله</b><b>&nbsp;قدرت مطلق"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; font-size: 12px;"><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">چهاردهمین جلسه از دوره هفتاد و سوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA">ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1398/11/26؛ نمایندگی شادآباد</span></font></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">استاد:<b>&nbsp;کمک راهنما مسافر سعید آبیار&nbsp;</b></span><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">نگهبان :</span><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">مسافر جلیل</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">دبیر:</span><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">مسافر هادی</span></font></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(وظایف راهنما و رهجو)&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA">&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div><div align="center"><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/shad%20abad/981126/10.jpg" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/shad%20abad/981126/10.jpg" style="width: 500px; height: 375px; cursor: default;"></p><div><br></div></div></div></div> text/html 2020-02-12T14:16:48+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای چهارشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5743 <div style="text-align: center;"><div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">چهار دهم جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز چهارشنبه 1398/11/23کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد: مسافر حمید&nbsp;</b>&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان&nbsp;</b>:&nbsp;<b>مسافر مرتضی</b></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>&nbsp;</b>&nbsp;<b>&nbsp;دبیر</b>:<b>مسافر شهرام</b></span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه:<b>&nbsp;( وادی ششم و تاثیر آن روی من )&nbsp;</b></span></font></font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;">رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div></div></div><div><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/MNM%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-12T13:07:06+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی گزارش تصویری از لژیون های ویلیام ال وایت روزهای چهارشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5742 <div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" style="text-align: justify;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز چهارشنبه مورخ 1398/11/23 با دستور جلسه:</font></b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">(وادی ششم و تاثیر آن روی من)</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font style="text-align: justify;">ساعت 15:45 دقیقه در</font><span style="text-align: justify;">&nbsp;نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.</span></b></font></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span style="text-align: justify;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/1%20%283%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; text-align: right;">لژیون ویلیام ال وایت( درمان سیگار ) کمک راهنما ایرج ورمزیار</span></div> text/html 2020-02-10T16:05:32+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی اطلاعیه تولد http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5741 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>احتراماً</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به استحضار مسافران و همسفران نمایندگی شادآباد می رساند</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>شنبه مورخ 98/11/26 تولد اولین سال رهایی&nbsp; مسافر صادق خدمتگزار قسمت صدور کارت و نشریات&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>رهجوی کمک راهنما مسافر سعید آبیار را با شور و شکوه فراوان جشن خواهیم گرفت</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/Photo Text/rezaj/ttttiju/14.jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo Text/rezaj/ttttiju/14.jpg" style="text-align: start; cursor: default; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; width: 500px; height: 375px;"></div> text/html 2020-02-10T15:42:09+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای دوشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5738 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><span style="text-align: justify;">نهمین جلسه از دوره هفتادودوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ویژه مسافران روز دوشنبه 1398/11/21کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد</b>: مسافر مهدی&nbsp;<b>&nbsp;</b></span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان</b>&nbsp;:&nbsp;مسافر محسن</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;دبیر</b>:مسافر بهرام</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه:&nbsp;(<b>وادی ششم و تأثیر آن روی من</b></span></font>)<span style="text-align: justify;">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rezaj/ttttiju/8.jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rezaj/ttttiju/8.jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 375px;"></p></div> text/html 2020-02-10T01:31:15+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی دریافت حال خوش در کنگره، حس سفر مسافر رحمت http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5737 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">روزهای اول سفرم بود که یکی از دوستان فواید پوشیدن پیراهن سفید در کنگره را به من گفت و از آن به بعد بود که پیراهن سفید را همیشه پوشید</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/IMG_8129.JPG" alt=""></div> text/html 2020-02-08T16:19:18+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی حرکت برای رسیدن به نور،تولد اولین سال رهایی مسافر هادی http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5736 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><span lang="FA" style=""><b style="">"به نام&nbsp;</b></span><b style="">الله</b><b style="">&nbsp;قدرت مطلق"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><div align="center" style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">سیزدهمین جلسه از دوره هفتاد و سوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA">ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1398/11/19؛ نمایندگی شادآباد</span></font></div><div align="center" style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">استاد:<b>&nbsp;کمک راهنما مسافرایرج&nbsp;</b></span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA">نگهبان :</span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">مسافر جلیل</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">دبیر موقت :</span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">مسافر حسن</span></font></div><div align="center" style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(وادی ششم و تأثیر آن روی من)&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA">&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div><div align="center" style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><span lang="FA" style="">ضمناً اولین سال رهایی کمک راهنمای تازه واردین مسافر هادی را با شور و شکوه فراوان جشن گرفتیم</span></font></div></div></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rezaj/hadi21/reza-h-%20(19).jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rezaj/hadi21/reza-h-%20(19).jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></p><div><br></div></div> text/html 2020-02-08T11:34:15+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی حس رهایی مسافر ماشالله http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5727 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">شخص بنده قبل از اینکه با کنگره آشنا شوم باخودم می گفتم تا آخر عمر باید با این بیماری بسوزم و بسازم، حتی بعد از آشنایی با کنگره تا پنج شش ماه با خود می گفتم مگر می شود منی که سی سال با انواع مواد مخدر زندگی کردم، درمان شوم، اما صبر کردم، همانگونه که اولین پیام با وروود به کنگره صبر است، بعد از پنج شش ماه به این باور رسیدم که تخریب سی سال را نمی شود با دو سه ماه درست کرد، بلکه درمانم زمان زیادی طول می کشد، ولی در نهایت با کمک خانواده و راهنمای عزیزم و کلیه کسانی که من را در این راه همراهی کردند، این امر یعنی درمان اعتیاد محقق شد.</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7gb_mashallah.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-05T15:14:47+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای چهارشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5733 <div><div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">سیزدهمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز چهارشنبه 1398/11/16کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد: مسافر حمید&nbsp;</b>&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان&nbsp;</b>:&nbsp;<b>مسافر مرتضی</b></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>&nbsp;</b>&nbsp;<b>&nbsp;دبیر</b>:<b>مسافر شهرام</b></span></font></div><div align="center" style="text-align: -webkit-center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه:<b> ( OT )&nbsp;</b></span></font></font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;">رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div></div></div></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/4shanbe.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-05T13:12:31+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی گزارش تصویری از لژیون های ویلیام ال وایت روزهای چهارشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5730 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" style="text-align: justify;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز چهارشنبه مورخ 1398/11/16 با دستور جلسه:</font></b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">(OT)</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font style="text-align: justify;">ساعت 15:45 دقیقه در</font><span style="text-align: justify;">&nbsp;نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span style="text-align: justify;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/1%20%282%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; text-align: right;">لژیون ویلیام ال وایت( درمان سیگار ) کمک راهنما ایرج ورمزیار</span></div> text/html 2020-02-04T17:30:28+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی اطلاعیه تولد http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5729 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>احتراماً</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به استحضار مسافران و همسفران نمایندگی شادآباد می رساند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>شنبه مورخ 98/11/19 تولد اولین سال رهایی کمک راهنمای تازه واردین مسافر هادی رهجوی کمک راهنما مسافر ایرج ورمزیار را با شور و شکوه فراوان جشن خواهیم گرفت</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/reza%20%281%29.jpg" alt=""></div>