وبلاگ نمایندگی شادآباد این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی شادآباد بهره برداری نمایید. http://shadabadc60.mihanblog.com 2017-10-23T08:40:48+01:00 text/html 2017-10-23T01:34:09+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر محمد حیدری ازدواج، زیبا و مقدس؛ در باب دستور جلسه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/2955 <div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; line-height: 37.5535px;"><font style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>امر زیبای ازدواج به قلم کمک راهنما آقای فریدون جنابی</b></font><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8309702226/2017_10_21_23_09_16.jpg" alt="" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8309702226/2017_10_21_23_09_16.jpg" data-mce-style="border: 5px solid black;" style="font-size: 9pt; border: 5px solid black; cursor: default;" height="350" width="480"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 37.5535px; text-align: start;"><br></p></div> text/html 2017-10-22T13:29:08+01:00 shadabadc60.mihanblog.com همسفر فریده ازدواج؛از دیدگاه کمک راهنمایان http://shadabadc60.mihanblog.com/post/2954 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.c60.ir/repository/10357/IMG_2156.JPG"></P> text/html 2017-10-22T11:49:35+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر محمد حیدری گزارش کارگاه آموزشی روز یکشنبه 96/7/30 http://shadabadc60.mihanblog.com/post/2953 <div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">نهمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد&nbsp;</span></font></b><br><b><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#663366">&nbsp;استاد:&nbsp;</font>آقای مجید خانکی&nbsp;<font color="#222222">&nbsp;</font><font color="#663366">نگهبان:</font>&nbsp;آقای محسن بشیری<font color="#222222">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#663366">دبیر:</font><font color="#222222">&nbsp;</font>آقای مصطفی حیات الغیبی<br></span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">روز یک شنبه مورخ 1396/07/30&nbsp; در ساعت 17:00&nbsp;</span></font></b><b style="font-size: small;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور جلسه: ازدواج</span></b></p></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/9062/shadabad10001002424244.jpg" alt=""></div> text/html 2017-10-22T10:06:28+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجتبی اسکندری گزارش تصویری لژیون ویلیام ال وایت؛ روزهای یک شنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/2952 <div><font size="2">گزارش تصویری لژیون ویلیام ال وایت(درمان سیگار)؛ روزهای یک شنبه با دستور جلسه ازدواج راس ساعت 15:45 آغاز بکار نمود.</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/9062/shadabad10001002424242.jpg" alt=""></div> text/html 2017-10-22T04:02:55+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر محمد حیدری پیدا کردن نقاط مشترک؛ در باب دستور جلسه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/2950 <div align="center">پیدا کردن نقاط مشترک؛ در باب دستور جلسه</div><div align="center">از مسافر توحید</div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/9062/ezdevaj2.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هرچه در زندگی بیشتر شاد باشی درهای موفقیت بیشتری به رویت باز خواهد شد و موهبت الهی بیشتری نصیب تو میشود، وقتی فرکانس ذهن خود را بر شادی و امید تنظیم کنیم و نیرومندترین انرژی کائنات قادر نخواهند بود آنرا از تو پس بگیرد. کسی که پیروزی را بدون سختی بدست آورد فقط موفق شده است ولی کسی که با مشکلات موفق شود تاریخ ساز خواهد شد.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2017-10-22T02:50:31+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر محمد حیدری سرباز کنگره؛ اولین سال رهایی مسافر حسن http://shadabadc60.mihanblog.com/post/2949 <div align="center"><div align="center"><font size="2">من آب می آورم تو آنقدر بنوش تا سیراب شوی اما نه زیر آب، من بلندم به بلندای قله هائی که نتوان تسخیر نمود اما تو بر بام من، مسلح بیا، تاعظمت را ببینی</font></div><font size="2">من می رویانم آنقدر که زمین و آسمان را شب و ظلمت فرا گیرد اما تو از میان سبزه ها، نور را بیاب و بر بال آن بنشین و به سوی من پرواز کن تا آنچه به باورت نمی گنجد، ببینی. تو می توانی همه آنچه که هست را با نیروی عقل خویش تبدیل به بهترین کنی و به سوی نقطه ای بیائی که آغاز نمودی <br></font></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/9062/shadabad10001002424229.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></div> text/html 2017-10-21T14:55:02+01:00 shadabadc60.mihanblog.com همسفر فریده پرواز دوباره http://shadabadc60.mihanblog.com/post/2944 <P><FONT size=2>این بغض شکست و با شکستنش، آرامش گرفتم و به پرواز درآمدم. مثل پرنده‌ای که سال‌ها به دلیل شکستگی بال‌هایش، قادر به پرواز نبود و اینک فرشته‌ای از غیب رسید، مرهمی بر آن بال‌های شکسته زد، تیمارش کرد و او دوباره پرواز کرد. من نیز حس و حال آن پرنده بالِ شکسته را داشتم.</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.c60.ir/repository/10357/IMG_2122.JPG"></P> text/html 2017-10-21T03:25:38+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجتبی اسکندری کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد http://shadabadc60.mihanblog.com/post/2943 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font style="text-align: start;" size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">دومین جلسه از دوره شصت و ششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی&nbsp;</span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">ویژه مسافران و همسفران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد&nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font style="text-align: start;" size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font color="#663366">استاد:&nbsp;<font color="#000000">آقای سعید آبیار</font></font> &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#663366">نگهبان:</font>&nbsp;<font color="#000000">آقای حسین حسینی</font>&nbsp;&nbsp;<font color="#663366">&nbsp; &nbsp;دبیر:</font>&nbsp;<font color="#330033"><font color="#000000">آقای احمد کیوانلو<br></font></font></span></font></div><div style="font-size: 12px;" align="center"><font style="text-align: start;" size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font style="color: rgb(34, 34, 34);" color="#222222">دستور جلسه: (</font><font color="#330033"> ازدواج</font><font style="color: rgb(34, 34, 34);"> </font>)<font style="color: rgb(34, 34, 34);" color="#222222">&nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود. <br></font></span></font></div><div style="font-size: 12px;" align="center"><font style="text-align: start;" size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font style="color: rgb(34, 34, 34);" color="#222222"><br></font></span></font></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/9062/shadabad10001002424217.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-10-19T08:25:29+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجتبی اسکندری ازدواج، لبخند زیبای خداوند در تکامل انسانهاست http://shadabadc60.mihanblog.com/post/2939 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><font size="2">ازدواج، لبخند زیبای خداوند در تکامل انسانهاست</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><font size="2">به قلم کمک راهنما آقای ایرج ورمزیار</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><img src="http://up.c60.ir/repository/9062/shadabad100010024323.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">ازدواج لبخند زیبای خداوند در تکامل انسانهاست و در واقع آدمی را مهیا میکند تا بتواند سیر سلوک نموده، طی طریق کند،&nbsp;</span><span style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">جهان ما از اضداد تشکیل شده است، در حقیقت هستی با اضداد کامل میشود و مسیر تکامل خود را طی میکند، زندگی ماهم همین گونه است، وجود اضداد نه تنها بیهوده نیست، بلکه در بسیاری موارد باعث تکامل و پیشرفت می شود.</span></p></div> text/html 2017-10-19T08:15:00+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجتبی اسکندری رسیدن به فرماندهی پس از تعادل http://shadabadc60.mihanblog.com/post/2936 <div style="text-align: center;"><font size="2">رسیدن به فرماندهی پس از تعادل به قلم مسافر</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0qnz_shadabad10001002424214.jpg" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">یک انسان پس از رسیدن به تعادل و کسب ارزشهایی لیاقت فرماندهی را پیدا میکند، آن هم در حد ظرفیت خودش، چون میتوان گفت درجۀ فرماندهی به نسبت ظرفیت و دانایی افراد آن هم از نوع دانایی مؤثر بستگی دارد.</span></div> text/html 2017-10-19T07:00:23+01:00 shadabadc60.mihanblog.com همسفر فاطمه تجربه جایگاههای بالاتر با فرمانبرداری از نگاه مسافر مجید http://shadabadc60.mihanblog.com/post/2931 <div style="text-align: center;"><font size="2">تجربه جایگاههای بالاتر با فرمانبرداری از نگاه مسافر مجید</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/9062/shadabad10001002424120.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">همه ی انسانها در تمام مراحل زندگی باید از فرامین بزرگ خود، معلم خود، مربی خود و راهنمای خود پیروی کنند تا در وحلۀ اول فرمانبردار خوبی باشند سپس فرمانده لایقی شوند، البته نکتۀ مهم این است که بدانیم یک فرمانده لایق باید اول فرمانبردار لایقی باشد سپس برای اطرافیان جوینده راه باشد.</span></div> text/html 2017-10-19T06:27:43+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجتبی اسکندری ابلیس یا نفس به قلم مسافر توحید http://shadabadc60.mihanblog.com/post/2938 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, sans-serif" size="2"><b>ابلیس یا نفس به قلم مسافر توحید</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/9062/shadabad10001002437516.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2">در این دو آیه حضرت حق دو بار از کفر درونی و پنهانی ابلیس سخن گفته است، کماکان در جستجوی جواب سؤال خویش بودم که به تفسیر المیزان مراجعه کردم، ولی عبادت او منافقانه و دروغین بود نه از سر اخلاص و بندگی، در ادامه دلیل دستور سجده بر آدم اینگونه آمده است، چرا که انان عالم به اسمأ الله است و تو شیطان و ملائک چنین نیستید.</font></span></div> text/html 2017-10-19T04:32:18+01:00 shadabadc60.mihanblog.com همسفر فریده مراسم تجلیل از کمک راهنمای همسفر ، خانم پریناز http://shadabadc60.mihanblog.com/post/2937 <p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong>با سلام ، بدینوسیله به اطلاع می رساند مراسم تجلیل از خدمات کمک راهنمای محترم ،همسفر پریناز روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ در نمایندگی شادآباد برگزار می گردد . از همسفران خواهشمندیم با حضور خود در بهتر برگزار کردن این مراسم یاری فرمایند .&nbsp;&nbsp;</strong></font></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://up.c60.ir/repository/10357/IMG_1945.JPG"></p> text/html 2017-10-19T03:51:48+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجتبی اسکندری توهم در فرماندهی به قلم مسافر رضا مرادخانی http://shadabadc60.mihanblog.com/post/2934 <div align="center"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="2">&nbsp;توهم در فرماندهی</font></span></font></span></div><div align="center"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></font></span><br>&nbsp;از فرمانبرداری تا فرماندهی</div><div align="center"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2"><img src="http://up.c60.ir/repository/9062/tavahom.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2">به نظر حقیر بیان دیدگاه در خصوص دستورجلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی ارتباط مستقیم با نوع نگرش و جهان بینی فرد، میزان دانایی، آموزشهای دریافتی و ساختار اجتماعی، فرهنگی و دینی دارد، هر قدر این مقولات برای فرد مهم باشد یقینأ معنا و مفهوم فرمانبرداری و فرماندهی متفاوت تر خواهد بود.</font></span></div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"></span></div> text/html 2017-10-19T03:20:04+01:00 shadabadc60.mihanblog.com همسفر لیلا محمد لو پیمان با خداوند بهترین حس (مسابقه مقاله نویسی) http://shadabadc60.mihanblog.com/post/2935 <p align="justify"> <font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-bidi-language: FA;'><font size="2">بعد افکارم به پرواز درآمد تا جایی که حس کردم ذهنم خالیه خالی‌شده است، مثل صفحهٔ سفید نقاشی. آرامشی که در آن چهار ساعت تجربه کردم، حسی که جز خداوند هیچ‌چیز راندیدم بهترین حس ممکن بود واقعاً نمی‌شود وصف کرد و فقط باید تجربه کرد.</font></span></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><img align="baseline" alt="" src="http://up.c60.ir/repository/4900/0414.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p>