وبلاگ نمایندگی شادآباد این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی شادآباد بهره برداری نمایید. http://shadabadc60.mihanblog.com 2020-11-27T16:35:39+01:00 text/html 2020-11-18T10:48:21+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر عطا بهرامی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهارشنبه مسافران نمایندگی شادآباد http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6078 <p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: center;">نهمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: center;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: center;">ویژه مسافران کنگره 60</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: center;">&nbsp;روز چهارشنبه مورخ 1399/08/28، نمایندگی شادآباد</span></p><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-size: 10.6667px; text-align: center; line-height: 20px;"><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">استاد:<b>&nbsp;همسفر حمید&nbsp;</b></span><span lang="FA">نگهبان:&nbsp;<b>مسافر</b></span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;مهدی</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">دبیر:</span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">مسافرماشاالله</span></font></div><div style="text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">دستور جلسه:<b>&nbsp;(وادی سوم و تاثیرات آن روی من</b></span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>)&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/28.8/IMG_0775.jpg" alt=""></span></div></div> text/html 2020-11-18T09:06:10+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی گزارش تصویری از جلسات ویلیام وایت روزهای چهارشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6076 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(70, 70, 70);">جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز چهار شنبه مورخ 1399/08/28 با دستور جلسه:</span><span style="color: rgb(70, 70, 70);">(وادی سوم و تاثیر آن بر روی من)&nbsp;</span><span style="color: rgb(70, 70, 70);">ساعت 15:00&nbsp; در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمود.</span></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45757/8.14/IMG_0752.JPG"></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 10.6667px;">عکس : مسافر عطا</span></div> text/html 2020-11-16T12:27:08+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی برداشت از سی دی گره قدرت (لژیون آقای محرابی) http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6071 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سه نفر از مسافران عضو لژیون آقای محرابی برداشت خود را در مورد سی دی گره قدرت از آقای امین دژاکام تهیه نمودند که می توانید این برداشت ها را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/8.14/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA2.jpg" alt=""></div> text/html 2020-11-16T10:41:57+01:00 shadabadc60.mihanblog.com رضا موسوی کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای دوشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6073 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"><div align="center"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">چهارمین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/08/26کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد</b>: مسافر محمد علی&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان&nbsp;</b>&nbsp;:&nbsp;مسافر مجید</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>&nbsp;دبیر</b>:مسافر سعید</span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه: (</span></font></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">وادی سوم و تاثیرآن روی من</b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">)<span style="text-align: justify;">&nbsp;رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;"><br></span></font></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/2%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-11-16T08:40:37+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر عطا بهرامی [جلسه هماهنگی کمک راهنمایان http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6070 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b style=""><font size="3">گزارش تصویری از جلسه هماهنگی کمک راهنمایان با حضور دستیار دیده بانان: مسافر سروش، مسافر شاهرخ مورخه 99/8/26 در نمایندگی شاد آباد</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/8.14/IMG_0738%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-11-14T10:51:52+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر عطا بهرامی آزمون داخلی نمایندگی شادآباد http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6068 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85/%D8%A8%D8%B2%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%82%D9%81%D9%84.png" alt=""></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style="">آزمون داخلی نمایندگی شادآباد در ساعت <u style="">15</u> مورخه&nbsp;<u style="">12</u> آذر ماه <u style="">1399</u> برگزار خواهد شد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style=""><b>منابع آزمون:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><u>Cd</u> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>گره قدرت از استاد امین<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کتاب عبور از منطقه 60 درجه از صفحه <u>1</u> تا <u>70</u></font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p><br></div> text/html 2020-11-14T10:10:48+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر حمیدرضا زربافی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای شنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6067 <div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">ششمین جلسه از دوره هفتادو پنحم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز شنبه 1399/08/24کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد</b>: مسافر محسن<b>&nbsp;</b></span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان</b>&nbsp;:&nbsp;مسافر رضا</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>&nbsp;دبیر</b>:مسافرمجید</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه: (<b>وادی سوم وتاثیر آن روی من</b></span></font></font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">)<span style="text-align: justify;">&nbsp;رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85/IMG_0717.jpg" alt=""></div> text/html 2020-11-14T08:59:03+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر عطا بهرامی گزارش تصویری از جلسات ویلیام وایت روزهای شنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6066 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: justify;"><b>جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز شنبه مورخ 1399/08/24 با دستور جلسه:</b></font></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>(وادی سوم و تاثیر آن بر روی من)</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font style="text-align: justify;">ساعت 15:00&nbsp; در</font><span style="text-align: justify;">&nbsp;نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمود.</span></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span style="text-align: justify;"><br></span></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85/IMG_0715.jpg" alt=""></div> text/html 2020-11-12T10:47:11+01:00 shadabadc60.mihanblog.com همسفر اسد جشن هفته گلریزان http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6065 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/hamsafar001.JPG" alt=""></div> text/html 2020-11-11T11:15:55+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر عطا بهرامی گزارش تصویری جشن گلریزان http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6064 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<b>سومین روز از جشن گلریزان در نمایندگی شادآباد مورخه 99/8/21 با شکوه فراوان برگزار گردید</b></span><div><div style="text-align: center;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/8.21/IMG_0669.jpg" alt=""></div> <div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: center;"><b><br></b></span></div></div></div> text/html 2020-11-11T10:44:35+01:00 shadabadc60.mihanblog.com رضا موسوی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای چهارشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6063 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><b>"به نام&nbsp;</b></span><b>الله</b><b>&nbsp;قدرت مطلق"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">سومین جلسه&nbsp; کارگاه‌های آموزشی خصوصی</span><span lang="FA">&nbsp;سردار در روز دوشنبه مورخ 1399/08/21، نمایندگی شادآباد</span></font></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">استاد:<b>&nbsp;مسافر کمک راهنما حسین&nbsp;</b></span><span lang="FA">نگهبان:&nbsp;<b>مسافر کمک راهنما پیام&nbsp;</b></span><span lang="FA">دبیر:</span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">مسافر حسین</span></font></div><div align="center"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">دستور جلسه:<b>&nbsp;(گلریزان</b></span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>)&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</span></div><div align="center"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/8.21/IMG_0566.jpg" alt=""></span></div></div> text/html 2020-11-11T10:34:59+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر عطا بهرامی وظیفه تک‌تک ما این است که کمک مالی نماییم http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6062 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">سلام دوستان هادی هستم یک مسافر عضو لژیون سردار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon%2021/Hadi%20shams/reza-h-%20%2820%29.jpg"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p> text/html 2020-11-10T02:01:42+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی آیا باید پول خود راقاب گرفته و به دیوار نصب نماییم http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6059 <div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر و عضو لژیون سردار</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">کنگره&nbsp;</span><span lang="FA">۶۰</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">جمعیت احیای انسانی می‌باشد که عملکرد اصلی آن احیای انسانیت از دسته رفته انسان‌ها به‌واسطه مصرف مواد مخدر و همچنین انجام کارهای ضد ارزشی می‌باشد،یکی از این خصلت‌های ازدست‌رفته حس بخشش و بخشندگی بوده که مصرف مواد مخدر و انجام کارهای ضدارزشی براین خصلت زیبا کاور کشیده و آن را پنهان نموده بود</span></font></p></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/8.19/afb29407-42a9-4750-bd4b-48c05b89aa9dbbbb.jpg" alt=""></div> text/html 2020-11-09T14:07:20+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر عطا بهرامی دوست دارم همیشه عضولژیون سردار باقی بمانم http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6057 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سلام دوستان محمدهستم مسافرعضولژیون سردار</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اول ازهمه خداوند راشکر می کنم که به من هم توفیق داد که بتو</span><span lang="FA" style="">ا</span><span lang="AR-SA" style="">نم عضو کوچکی از لژیون سردار باشم تا در کنار بزرگ مردان قرار بگیرم و ازآنها درس ایثار و بخشندگی یادبگیرم .درمورد خودم اگر بخواهم بگویم بارزترین خصوصیات من چه درقبل و چه حال این است که&nbsp; آدم ولخرجی هستم و اصلا اهل حساب و کتاب نیستم. لژیون سردار فرصتی ایدآل برایم بود تا از این طریق بتوانم پولم را در مسیری درست خرج کنم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></font></p></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/8.14/9518356d-828f-477f-b819-406602154afctttttttttttt.jpg" alt=""></div> text/html 2020-11-09T12:56:34+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی گزارش تصویری جشن گلریزان http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6061 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دومین روز از جشن گلریزان در نمایندگی شادآباد مورخه 99/8/19 با شکوه فراوان برگزار گردید که بسیاری از مسافران جایگاه لژیون سردار را تجربه&nbsp; کردند و در این روز تعداد دنورهای نمایندگی به عدد شش رسیدبا عرض تبریک و آرزوی سلامتی برای تمام عزیزان خدمت گزار نمایندگی شادآباد.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/8.19/2a40c340-a60c-4bfb-a0b6-0fe1afb317fe.jpg" alt=""></div> text/html 2020-11-09T10:27:46+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر حمیدرضا زربافی کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای دوشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6058 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><b>"به نام&nbsp;</b></span><b>الله</b><b>&nbsp;قدرت مطلق"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">دومین جلسه&nbsp; کارگاه‌های آموزشی خصوصی</span><span lang="FA">&nbsp;سردار در روز دوشنبه مورخ 1399/08/19، نمایندگی شادآباد</span></font></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">استاد:<b>&nbsp;مسافر کمک راهنما ایزد&nbsp;</b></span><span lang="FA">نگهبان:&nbsp;<b>مسافر کمک راهنما</b></span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">فرهاد</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">دبیر:</span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">مسافر محمد</span></font></div><div align="center"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">دستور جلسه:<b>&nbsp;(گلریزان</b></span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>)&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</span></div><div align="center"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/8.19/IMG_0533.jpg" alt=""></span></div></div> text/html 2020-11-09T08:59:06+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی گزارش تصویری از جلسات ویلیام وایت روزهای دوشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6056 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: justify;"><b>جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز دوشنبه مورخ 1399/08/19 با دستور جلسه:</b></font></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>(گلریزان)</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font style="text-align: justify;">ساعت 15:00&nbsp; در</font><span style="text-align: justify;">&nbsp;نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمود.</span></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span style="text-align: justify;"><br></span></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/8.14/a6bcffa4-154b-429c-b1ec-41df4c49a1b73236523.jpg" alt=""></div> text/html 2020-11-07T11:58:49+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر عطا بهرامی جشن گلریزان http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6054 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گزارش تصویری از اولین جلسه جشن گلریزان در سال 1399 شعبه شادآباد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%DA%AF%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86/IMG_0483.jpg" alt=""></div> text/html 2020-11-07T11:37:38+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر عطا بهرامی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای شنبه ویژه مسافران http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6053 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><b>"به نام&nbsp;</b></span><b>الله</b><b>&nbsp;قدرت مطلق"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">اولین جلسه&nbsp; کارگاه‌های آموزشی خصوصی</span><span lang="FA">&nbsp;سردار در روز شنبه مورخ 1399/08/17، نمایندگی شادآباد</span></font></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">استاد:<b>&nbsp;مسافر علی&nbsp;</b></span><span lang="FA">نگهبان:&nbsp;<b>مسافر&nbsp;</b></span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">ایرج</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">دبیر:</span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">مسافر محمد</span></font></div><div align="center"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">دستور جلسه:<b>&nbsp;(گلریزان</b></span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>)&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div><div align="center"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div align="center"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/8.14/IMG_0490.jpg" alt=""></span></div></div></div> text/html 2020-11-07T10:02:48+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر عطا بهرامی گزارش تصویری از جلسات ویلیام وایت روزهای شنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/6052 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: justify;"><b>جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز شنبه مورخ 1399/08/17 با دستور جلسه:</b></font></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>(گلریزان</b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">)</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font style="text-align: justify;">ساعت 16:00&nbsp; در</font><span style="text-align: justify;">&nbsp;نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.</span></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span style="text-align: justify;"><br></span></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85/IMG_0464.jpg" alt=""></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34);"><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">تهیه و تنظیم: مسافر عطا</font></b></div>