وبلاگ نمایندگی شادآباد این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی شادآباد بهره برداری نمایید. http://shadabadc60.mihanblog.com 2020-07-08T22:41:45+01:00 text/html 2020-07-08T13:27:41+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای چهارشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5898 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">هشتمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز چهارشنبه 1399/04/18کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد:مسافر فرهاد نیک خواه&nbsp;</b>&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان&nbsp;</b>:&nbsp;<b>مسافر صادق</b></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>&nbsp;</b>&nbsp;<b>&nbsp;دبیر</b>:<b>مسافر محمد</b></span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(&nbsp;</b></span></font></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">تعطیلات تابستانی</b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>)&nbsp;</b></span></font></font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;">رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود<span style="font-size: 12px;">.</span></span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><br></span></span></font></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/jjjk%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-07-06T13:34:08+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه مسافران نمایندگی شادآباد http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5896 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">سومین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/04/16کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد</b>: کمک راهنما مسافرسهراب خراسانی<b>&nbsp;</b></span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان&nbsp;</b>&nbsp;:&nbsp;مسافر توحید</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>&nbsp;دبیر</b>:مسافر سجاد</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه:&nbsp;(<b>تعطیلات تابستانی</b></span></font>)<span style="text-align: justify;">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/160497/reza-k-%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-07-04T13:32:52+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60 روزهای شنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5894 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style=""><span lang="FA" style=""><b style="">"به نام&nbsp;</b></span><b style="">الله</b><b style="">&nbsp;قدرت مطلق"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><div align="center" style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="">هفتمین جلسه از دوره هفتاد و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی</span><span dir="LTR" style="">&nbsp;</span><span lang="FA" style="">ویژه مسافران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1399/04/12؛ نمایندگی شادآباد</span></font></div><div align="center" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">استاد:<b>&nbsp;مسافر محمد</b></span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA">نگهبان موقت:&nbsp;<b>مسافر</b></span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">حسن</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">دبیر:</span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">مسافر سعید</span></font></div><div align="center" style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(تعطیلات تابستانی</b></span><span lang="FA" style=""><b>&nbsp;)&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="">&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div><div align="center" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/ooo%20%281%29.jpg" alt=""></div></div></div> text/html 2020-07-01T14:56:18+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای چهارشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5893 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">هفتمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز چهارشنبه 1399/04/11کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد:مسافرمجتبی </b>&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان&nbsp;</b>:&nbsp;<b>مسافر صادق</b></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>&nbsp;</b>&nbsp;<b>&nbsp;دبیر</b>:<b>مسافر محمد</b></span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(&nbsp;</b></span></font></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع می باشد؟</b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>)&nbsp;</b></span></font></font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;">رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود<span style="font-size: 12px;">.</span></span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><br></span></span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45757/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%8714/c3.jpg"></div> text/html 2020-06-29T15:58:41+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم حس رهایی مسافر مصطفی http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5889 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">سفرم را با کمک راهنمایم دوباره آغاز کردم ، اما این بار کاملاً فرمان‌بردار و مطیع شدم .حالا سفرم تمام‌شده و از درخت صبر و تلاش خود میوه‌ای خوشمزه و شیرین برداش می‌کنم و از حال بسیار خوبی برخوردار هستم .</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/matlab/%D8%AA%D8%AA%D8%AA/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6%DB%B2%DB%B9_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B9.jpg" alt=""></div> text/html 2020-06-29T15:32:12+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی برداشت از سی دی برگشت به قلم مسافر روح الله http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5890 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای برگشت از هر کار ضد ارزشی باید نقشه برگشت را ترسیم کنید و گرنه ضربات مهلکی ممکن است وارد شود .نقشه باید عقلایی، حساب شده ،برنامه ریزی شده باشد</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/matlab/delneveshte%20%282%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-06-29T14:51:30+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی حس رهایی مسافر عادل http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5886 <div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify; text-indent: -48px;">این حس، حس بسیار زیبا و لذت بخشی است که بعد از سال‌ها مصرف بدون هیچ مواد مخدری توانستم زندگی جدیدی را شروع کنم</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify; text-indent: -48px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify; text-indent: -48px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify; text-indent: -48px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/matlab/%D8%AA%D8%AA%D8%AA/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6%DB%B2%DB%B9_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-06-29T13:35:36+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم کارگاه آموزشی روزهای دوشنبه ویژه مسافران کنگره60 http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5891 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2" style=""><b style="">"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">دومین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/04/09کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد</b>: مسافرمهدی<b>&nbsp;</b></span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان&nbsp;</b>&nbsp;:&nbsp;مسافر توحید</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>&nbsp;دبیر</b>:مسافر مهدی</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه:&nbsp;(<b>حرمت کنگره60 و چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟</b></span></font>)<span style="text-align: justify;">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;"><br></span></font></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/tttt%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-06-27T14:57:59+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای شنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5888 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><b>"به نام&nbsp;</b></span><b>الله</b><b>&nbsp;قدرت مطلق"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><div align="center"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ششمین جلسه از دوره هفتاد و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ویژه مسافران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1399/04/07؛ نمایندگی شادآباد</span></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">استاد:<b>&nbsp;مسافر محمد</b></span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA">نگهبان :&nbsp;<b>مسافر</b></span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">اسماعیل</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">دبیر:</span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">مسافر حسن</span></font></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع می باشد؟</b></span></font><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>&nbsp;)&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87990407/reza-k%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-06-24T13:21:45+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای چهارشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5884 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">ششمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز چهارشنبه 1399/04/04کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد:مسافرمحمد&nbsp;</b>&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان&nbsp;</b>:&nbsp;<b>مسافر صادق</b></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>&nbsp;</b>&nbsp;<b>&nbsp;دبیر</b>:<b>مسافر علی</b></span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(&nbsp;</b></span></font></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">آ<b>داب معاشرت،ادب و بی‌ادبی، تعادل و بی‌تعادلی</b></span><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>)&nbsp;</b></span></font></font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;">رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود<span style="font-size: 12px;">.</span></span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><br></span></span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/ww%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-06-24T12:52:25+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی بی قرار لحظه های بودنت و اشک های آسمانی ات، در وصف دکتر حاج رسولی http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5883 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2"><b>شربتی تلخ‌تر از زهر فراقت باید تا کند لذت وصل تو فراموش مرا</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/matlab/delneveshte%20%284%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-06-24T08:45:17+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی حس سفر و حال خوش به قلم مسافر حمیدرضا http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5879 <div style="text-align: center;">حس سفر در من مانند حس حرکت به سمت خوشبختی و بهشت است، من تازه متوجه شدم که کنگره 60 همانجایی است که من می توان به خوشبختی برسم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/matlab/delneveshte%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-06-22T13:59:11+01:00 shadabadc60.mihanblog.com رضا موسوی کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای دوشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5881 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">اولین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/04/02کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد</b>: مسافر محمد<b>&nbsp;</b></span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان&nbsp;</b>&nbsp;:&nbsp;مسافر توحید</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>&nbsp;دبیر</b>:مسافر مهدی</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه:&nbsp;(<b>آداب و معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی</b></span></font>)<span style="text-align: justify;">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%870204/IMG_9103.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-06-20T13:59:26+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای شنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5880 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style=""><span lang="FA" style=""><b style="">"به نام&nbsp;</b></span><b style="">الله</b><b style="">&nbsp;قدرت مطلق"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><div align="center" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">پنجمین جلسه از دوره هفتاد و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">ویژه مسافران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1399/03/31؛ نمایندگی شادآباد</span></font></div><div align="center" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">استاد:<b>&nbsp;کمک راهنما مسافر حسین</b></span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA">نگهبان :&nbsp;<b>مسافر</b></span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">اسماعیل</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">دبیر:</span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">مسافر حسن</span></font></div><div align="center" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style=""><span lang="FA" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(آداب معاشرت،ادب بی ادبی، تعادل و بی تعادلی )&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="">&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div><div align="center" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87990331/IMG_9058.jpg" alt=""></div></div></div> text/html 2020-06-18T12:03:39+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی کتاب 60 درجه زیر صفر، حقیقتی آشکار http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5878 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2">این کتاب حقیقت و واقعیتی آشکاراست و تنها به‌صرف صورت‌مسئله اعتیاد نیست، بلکه در کلیه امور و مسائل روزمره زندگی‌مان قابل‌استفاده و کاربردی است</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D9%88%20%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA.jpg" alt=""></div>