گزارش کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز سه شنبه
سه شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 18:46 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
دوازدهمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه1397/12/21 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد
استاد:روح الله  نگهبان : هادی    دبیر: مرتضی
با دستور جلسه: ( وادی هفتم و تاثیر آن روی من ) راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

گزارش کارگاه آموزشی عمومی مسافران روز پنج شنبه 1397/12/16
پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 19:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 1397/12/16؛ نمایندگی شادآباد با استادی:  مسافر محمدعلی و نگهبانی: مسافر سعید و دبیری موقت: مسافر اسماعیل با دستور جلسه: (هفته راهنما) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روزدوشنبه مورخ 97/12/6
سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت 09:15 | نوشته ‌شده به دست همسفر لیلا محمد لو | ( نظرات )

این جلسه چهاردهمین جلسه از دوره چهل و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، ویژه همسفران نمایندگی شادآباد روزهای دوشنبه در تاریخ 97/12/6 با استادی همسفر حمیده، نگهبانی همسفر پریناز و دبیری همسفر عزیزه با دستور جلسه «درختکاری» رأس ساعت 15:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روزدوشنبه مورخ 97/11/29
سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 08:57 | نوشته ‌شده به دست همسفر لیلا محمد لو | ( نظرات )

این جلسه سیزدهمین جلسه از دوره چهل و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، ویژه همسفران نمایندگی شادآباد روزهای دوشنبه در تاریخ 97/11/29 با استادی همسفر لیلا، نگهبانی همسفر پریناز و دبیری همسفر عزیزه با دستور جلسه «وظایف راهنما و رهجو» رأس ساعت 15:30 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60؛ روزهای پنج شنبه
پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 18:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 1397/11/11؛ نمایندگی شادآباد با استادی: کمک  راهنما مسافرعلی و نگهبانی: مسافر محمد و دبیری: مسافر روح الله با دستور جلسه: ( OT ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز سه شنبه
سه شنبه 9 بهمن 1397 ساعت 19:34 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
ششمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 1397/11/9 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد
استاد: کمک راهنما میلاد نگهبان : مسافر هادی    دبیر: مسافر مرتضی
با دستور جلسه: (سم زدایی یا سم نزدایی ) راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 18:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
چهاردهمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/10/23کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر  حسن نگهبان : مسافر مهدی     دبیر: مسافر رضا
با دستور جلسه: ( ازدواج ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای سه شنبه
سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 22:03 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
اولین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 1397/10/04 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد
استاد: همسفر رسول  نگهبان : مسافر هادی    دبیر: مسافر مرتضی
با دستور جلسه: ( هفته همسفر) در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای سه شنبه
سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 18:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
چهاردهمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 1397/09/20 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد
استاد:دیده بان محترم آقای احمد حکیمی  نگهبان : مسافر مجتبی     دبیر: مسافر محسن
با دستور جلسه: (بنیان کنگره 60) در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت 18:53 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
نهممین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/09/18 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر حسین نگهبان : مسافر مهدی     دبیر: مسافر رضا
با دستور جلسه: ( بنیان کنگره 60 ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای سه شنبه
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 18:19 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
سیزدهمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 1397/09/13 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد
استاد:مسافر سهراب  نگهبان : مسافر مجتبی     دبیر: مسافر محسن
با دستور جلسه: (نقش سی دی ها در آموزش) در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 18:54 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/09/11 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر سیروس نگهبان : مسافر مهدی     دبیر: مسافر رضا
با دستور جلسه: ( نقش سی دی ها در آموزش) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 4 آذر 1397 ساعت 19:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/09/04 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محمد نگهبان : مسافر مهدی     دبیر: مسافر حسین
با دستور جلسه: ( وادی سوم و تأثیر آن روی من) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای یکشنبه
سه شنبه 22 آبان 1397 ساعت 19:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 1397/08/22 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد
استاد:مسافر مرتضی  نگهبان : مسافر مجتبی     دبیر: مسافر محسن
با دستور جلسه: (DST و تجربه من از سایر روشها ) در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران روزهای پنج شنبه
پنجشنبه 17 آبان 1397 ساعت 19:11 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 1397/08/17؛ نمایندگی شادآباد با استادی: مسافر محمد و نگهبانیمسافر حمید و دبیریمسافر حسین با دستور جلسه: ( DST و تجربه من از سایر روش ها ) رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic