کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای سه شنبه
سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت 18:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 1397/08/15 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد
استاد:مسافر حمید   نگهبان موقت: مسافر محسن     دبیرموقت: مسافر حسن
با دستور جلسه: ( رابطه یادگیری و معرکه گیری ) در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 6 آبان 1397 ساعت 19:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
سومین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/08/06 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مرتضی نگهبان : مسافر مهدی     دبیر: مسافر حسین
با دستور جلسه: ( وادی دوم و تاثیر آن روی من ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران روزهای پنج شنبه
جمعه 4 آبان 1397 ساعت 16:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 1397/08/03؛ نمایندگی شادآباد با استادیمسافر مجتبی و نگهبانیمسافر حمید و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه: ( وادی دوم و تأثیر آن روی من ) رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 19:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
دومین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/07/29 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محمود نگهبان : مسافر مهدی     دبیر: مسافر حسین
با دستور جلسه: ( D.SAP ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60؛ روزهای پنج شنبه
شنبه 21 مهر 1397 ساعت 05:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
پنجمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 1397/07/19؛ نمایندگی شادآباد با استادی: مسافر محسن و نگهبانیمسافر حمید و دبیریمسافر محمد با دستور جلسه: (ازفرمانبرداری تا فرماندهی ) در ساعت17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 18 شهریور 1397 ساعت 19:35 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/06/18کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محمد علی  نگهبان : مسافر مهدی     دبیر: مسافر رضا
با دستور جلسه: (هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 20:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/06/11کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر توحید  نگهبان : مسافر مهدی     دبیر: مسافر رضا
با دستور جلسه: (از سایت کنگره60 چگونه استفاده می کنیم؟ مقاله نویسی ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران، روزهای سه شنبه
سه شنبه 6 شهریور 1397 ساعت 18:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
چهاردهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 1397/06/06 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد:مسافر محمد   نگهبان : مسافر مرتضی     دبیر: مسافر محسن
با دستور جلسه: ( قضاوت و جهالت) در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت 16:47 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/05/28کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مسعود   نگهبان : مسافر مهدی     دبیر: مسافر رضا
با دستور جلسه: (عدالت؛ آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟ ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ با حضور دیده بان محترم آقای محسن خان
سه شنبه 2 مرداد 1397 ساعت 18:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر توحید شکیبایی | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 1397/05/02 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: دیده بان مسافر محسن    نگهبان : مسافر مرتضی     دبیر: مسافر محسن
با دستور جلسه: ( وادی یازدهم ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه‌ آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای یکشنبه
یکشنبه 31 تیر 1397 ساعت 17:06 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/04/31 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر حمید   نگهبان : مسافر مهدی     دبیر: مسافر رضا
با دستور جلسه: (وادی یازدهم و تأثیر آن روی من ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60؛ روزهای پنج شنبه
پنجشنبه 28 تیر 1397 ساعت 16:33 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 1397/04/28؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر سعید     نگهبان: مسافر ابراهیم   دبیر: مسافرمحسن
با دستور جلسه: ( وادی یازدهم و تاثیر آن روی من) رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60؛ روزهای پنج شنبه
پنجشنبه 21 تیر 1397 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 1397/04/21؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مرتضی    نگهبان: مسافر ابراهیم   دبیر: مسافرمحسن
با دستور جلسه: ( حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟) رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60؛ روزهای پنج شنبه 1397/04/14
پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت 18:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 1397/04/14؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر رضا    نگهبان: مسافر ابراهیم   دبیر: مسافرمحسن
با دستور جلسه: ( تخریب های شیشه و درمان آن با متد DST) رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 10 تیر 1397 ساعت 17:04 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
اولین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/04/10 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافرایمان   نگهبان : مسافر مهدی     دبیر: مسافر رضا
با دستور جلسه: (آداب معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic