گزارش جلسه روز یک شنبه مورخ 1395/09/21
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:24 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه یازدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای یک شنبه مورخ 95/09/21 با استادی آقای محمد علی هاشمی  و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستور جلسه " وادی چهارم و تاثیر آن روی من" رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش کارگاه آموزشی روز یکشنبه 1395/09/13
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه دهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای یک شنبه مورخ 95/09/13 با استادی آقای حمید اکراد  و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستور جلسه " چگونه شکرگزاری می کنم؟ OT" رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش جلسه روز سه شنبه مورخ 95/08/25
سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 19:21 | نوشته ‌شده به دست مسافرامیر زارع | ( نظرات )
این جلسه یازدهمین جلسه ازدورپنجاه و هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی شادآباد روزهای سه شنبه مورخ 1395/08/25، با استادی آقای مصطفی حیات الغیبی و  نگهبانی آقای مرتضی فردی و دبیری آقای محسن بشیری با  دستور جلسه  " وادی سوم و تأثیرآن روی من " راس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود

ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یکشنبه مورخه 95/08/16
یکشنبه 16 آبان 1395 ساعت 17:29 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )
این جلسه  ششمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ 95/08/16 با استادی آقای محمد حیدری و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستورجلسه " تجربه من از روش های ترک اعتیاد و روش درمان dst و بهترین" راس ساعت17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش جلسه روز سه شنبه مورخ 1395/07/04
سه شنبه 4 آبان 1395 ساعت 17:28 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )
این جلسه هشتمین جلسه از دورپنجاه و هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای سه شنبه مورخ 1395/08/04  با استادی آقای رضااستاجی و نگهبانی آقای محسن بشیری و دبیری آقای مصطفی حیات الغیبی با دستور جلسه "وادی دوم و تاثیرآن روی من" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یک شنبه مورخ 1395/08/2
یکشنبه 2 آبان 1395 ساعت 18:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
این جلسه چهارمین جلسه از دورشصت و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/08/2 با استادی یحسین قائم مقام و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستورجلسه "وادی دوم و تأثیر آن روی من" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یک شنبه مورخ 1395/07/25
یکشنبه 25 مهر 1395 ساعت 19:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
این جلسه سومین جلسه از دورشصت و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/07/25 با استادی یوسف شهبازی و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستورجلسه "صبر، استقامت، آرامش" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یک شنبه مورخ 1395/07/18
یکشنبه 18 مهر 1395 ساعت 19:04 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )
این جلسه دومین جلسه از دورشصت و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/07/18 با استادی احمد کیوان لو و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستورجلسه "از نشریات کنگره60چگونه استفاده می کنیم" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب

گزارش جلسه روز سه شنبه مورخ 1395/07/13
سه شنبه 13 مهر 1395 ساعت 17:35 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )
این جلسه هفتمین جلسه از دورپنجاه و هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای سه شنبه مورخ 1395/07/13  با استادی آقای علی رضوانی و نگهبانی آقای محسن بشیری و دبیری آقای هادی با دستور جلسه "لژیون مالی" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش کارگاه آموزشی روز یکشنبه95/07/11
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 19:28 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )
این جلسه اولین جلسه از دورشصت و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/07/11 با استادی آقای ایرج ورمزیار و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستورجلسه "لژیون مالی" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش جلسه روز سه شنبه مورخ 1395/06/06
سه شنبه 6 مهر 1395 ساعت 18:40 | نوشته ‌شده به دست مسافرامیر زارع | ( نظرات )
این جلسه ششمین جلسه از دورپنجاه و هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای سه شنبه مورخ 1395/06/06  با استادی آقای جهانگیر بهمنی و نگهبانی آقای مرتضی فردی و دبیری آقای عادل عفیفی با دستور جلسه "وادی اول و تاثیر آن روی من" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یک شنبه مورخ 1395/06/04
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 17:45 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )

این جلسه چهاردهمین جلسه از دورشصتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/06/14 با استادی آقای حسن و نگهبانی آقای آرمین تک روستا و دبیری آقای جلال منصور فلاح با دستورجلسه "وادی اول و تاثیر آن روی من" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش جلسه روز سه شنبه مورخ 1395/06/30
سه شنبه 30 شهریور 1395 ساعت 18:15 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه پنجمین جلسه از دورپنجاه و هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای سه شنبه مورخ 1395/06/30  با استادی آقای مجتبی رحیمی و نگهبانی آقای مرتضی فردی و دبیری آقای عادل عفیفی با دستور جلسه "صورت مسئله اعتیاد" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یک شنبه مورخ 1395/06/28
یکشنبه 28 شهریور 1395 ساعت 18:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه سیزدهمین جلسه از دورشصتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/06/28 با استادی آقای محسن بشیری و نگهبانی آقای آرمین تک روستا و دبیری موقت آقای محمد باقری با دستورجلسه "صورت مسئله اعتیاد" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب

گزارش جلسه روز سه شنبه مورخ 1395/05/23
سه شنبه 23 شهریور 1395 ساعت 16:53 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه چهارمین جلسه از دورپنجاه و هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای سه شنبه مورخ 1395/06/23  با استادی آقای مجید حسینی و نگهبانی آقای علی رحیمی و دبیری آقای مرتضی فردی با دستور جلسه "وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: