گزارش جلسه روز یک شنبه مورخ 1395/06/21
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 17:28 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )
این جلسه دوازدهمین جلسه از دورشصتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/06/14 با استادی آرضانعیمی و نگهبانی آقای بهرام اسمی و دبیری آقای آرمین تک روستا با دستورجلسه "وادی چهاردهم وتأثیرآن روی من" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش جلسه روز سه شنبه مورخ 1395/06/16
سه شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 18:35 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه سومین جلسه از دورپنجاه و هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای سه شنبه مورخ 1395/06/16  با استادی آقای کیومرث کاظم لو و نگهبانی آقای علی رحیمی و دبیری آقای مرتضی فردی با دستور جلسه "هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یک شنبه مورخ 1395/06/14
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )
این جلسه یازدهمین جلسه از دورشصتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/06/14 با استادی آقای ابراهیم صادقی و نگهبانی آقای بهرام اسمی و دبیری آقای آرمین تک روستا با دستورجلسه "ایجنت، اسیستانت و مرزبان" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب

گزارش جلسه روز سه شنبه مورخ 1395/06/09
سه شنبه 9 شهریور 1395 ساعت 18:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه سومین جلسه از دورپنجاه و هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای سه شنبه مورخ 1395/06/09  با استادی آقای سهراب خراسانی و نگهبانی آقای علی رحیمی و دبیری آقای مرتضی فردی با دستور جلسه "سیستم ایکس" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب

گزارش جلسه روز سه شنبه مورخ 1395/06/02
سه شنبه 2 شهریور 1395 ساعت 18:55 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه دومین جلسه از دورپنجاه و هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای سه شنبه مورخ95/06/02 با استادی آقای علی کریمی و نگهبانی آقای علی رحیمی و دبیری آقای مرتضی فردی با دستور جلسه "قضاوت و جهالت" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یک شنبه مورخ 1395/05/31
یکشنبه 31 مرداد 1395 ساعت 19:30 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه نهمین جلسه از دورشصتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/05/31با استادی آقای امیر شیرخانی و نگهبانی آقای بهرام اسمی و دبیری آقای آرمین تک روستا بادستورجلسه "قضاوت و جهالت" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.ادامه مطلب

گزارش جلسه روز سه شنبه مورخ 1395/05/26
سه شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 18:04 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )
این جلسه اولین جلسه از دورپنجاه و هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای سه شنبه مورخ95/05/26 با استادی آقای فرهادنیکخواه و نگهبانی آقای علی رحیمی و دبیری آقای مرتضی فردی با دستور جلسه "وادی سیزدهم وتأثیر آن روی من" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یکشنبه مورخ 1395/05/24
یکشنبه 24 مرداد 1395 ساعت 18:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه هشتمین جلسه از دورشصتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/05/24با استادی آقای رضا یوسفی و نگهبانی آقای بهرام اسمی و دبیری آقای آرمین تک روستا با دستور جلسه "وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روزیکشنبه مورخ 95/05/17
یکشنبه 17 مرداد 1395 ساعت 18:37 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )
این جلسه هفتمین جلسه از دورشصتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/05/17با استادی آقای مجید خانکی و نگهبانی آقای بهرام اسمی و دبیری آقای آرمین تک روستا با دستور جلسه "عدالت،آیا همه افراد درکنگره باهم برابرند؟" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز سه شنبه مورخ 95/04/22
سه شنبه 22 تیر 1395 ساعت 19:07 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )
این جلسه دوازدهمین جلسه از دورپنجاه و ششم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای سه شنبه مورخ95/04/22با استادی آقای مرتضی نوری و نگهبانی آقای امیر شیرخانی و دبیری آقای حجت کرمی با دستور جلسه "حرمت کنگره60،چرارابطه کاری،مالی وفامیلی در کنگره ممنوع است" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز یکشنبه مورخ 95/04/20
یکشنبه 20 تیر 1395 ساعت 18:54 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )
این جلسه چهارمین جلسه از دورشصتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/04/20با استادی آقای جلال منصور فلاح و نگهبانی آقای بهرام اسمی و دبیری آقای آرمین تک روستابا دستور جلسه"حرمت کنگره60،چرا رابطه کاری،مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز سه شنبه مورخ 95/04/15
سه شنبه 15 تیر 1395 ساعت 19:28 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )
این جلسه یازدهمین جلسه از دورپنجاه و ششم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای سه شنبه مورخ95/04/08با استادی آقای محمد ربیعی و نگهبانی آقای امیر شیرخانی و دبیری آقای حجت کرمی با دستور جلسه "شیشه و تخریب های آن روی من" راس ساعت18:00آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز یکشنبه مورخ 95/04/12
یکشنبه 13 تیر 1395 ساعت 18:32 | نوشته ‌شده به دست مسافرامیر زارع | ( نظرات )

این جلسه سومین جلسه از دورشصتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/04/12با استادی آقای پیام محرابی و نگهبانی آقای بهرام اسمی و دبیری آقای آرمین تک روستابا دستور جلسه"شیشه وتخریب های آن روی من" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز سه شنبه مورخ 95/04/08
سه شنبه 8 تیر 1395 ساعت 19:39 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )
این جلسه دهمین جلسه از دورپنجاه و ششم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای سه شنبه مورخ95/04/08با استادی آقای حسن رضوانی و نگهبانی آقای امیر شیرخانی و دبیری آقای حجت کرمی با دستور جلسه "ظرفیت،مسئولیت(قبله گم کردن)" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز یکشنبه مورخ 95/04/06
یکشنبه 6 تیر 1395 ساعت 20:42 | نوشته ‌شده به دست همسفرمنیره کبودانیان | ( نظرات )

این جلسه دومین جلسه از دورشصتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/04/06با استادی آقای مجتبی رحیمی و نگهبانی آقای بهرام اسمی و دبیری آقای آرمین تک روستابا دستور جلسه"ظرفیت و مسئولیت(قبله گم کردن)" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: